PRZEDSZKOLE.pl

PLIKI DO POBRANIA

Zapraszamy do nowo utworzonych miejsc opieki żłobkowej w ramach projektu

„Misiowy Zakątek Twoją szansą na aktywność zawodową. Aktywizacja zawodowa Rodziców i Opiekunów dzieci do lat 3”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

Wkład UE :  1 412 182,86 zł

 

 

Żłobek mieści się w budynku przy ul. Grabowa 2 w Katowicach.

 REKRUTACJA PROWADZONA BĘDZIE PRZEZ CAŁY OKRES REALIZACJI PROJEKTU TJ. OD 01.01.2020 R. DO 31.10.2022 R

PROJEKTY UE

KRYTERIUM NABORU:

Uczestnikiem projektu może zostać rodzic/prawny opiekun dziecka który w chwili rekrutacji wpisuje się w jedne z poniższych wskaźników:

·         Jest zatrudniony, przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim;

·         Bezrobotny zarejestrowany w UP/niezarejestrowany lub bierny zawodowo (urlop wychowawczy) poszukujący pracy;

·         Pracujący, zagrożony zwolnieniem z pracy uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3

·         Uczestnikiem Projektu może zostać osoba pracująca, ucząca się lub zamieszkująca na terenie Katowic.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się w Regulaminie (Pliki do pobrania) oraz pozostałych dokumentach.