PRZEDSZKOLE.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W związku z realizacją projektu pn. ""Misiowy zakątek Twoją szansą na aktywność zawodową" współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat
zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na:

· Zakup i dostawę zabawek do żłobka

· Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 27.12.2021r. godz. 10:00 - zgodnie z zapisem w zapytaniu

· Dokumenty jakie należy złożyć z podpisami osób uprawnionych:
o Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
o Załącznik nr 2 – Oświadczanie o braku powiązań z zamawiającym
o Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO


Wyniki zapytania dot zakupu oraz dostawę zabawek do żłobka :